Arbetsmiljöpolicy

Inom vårt företag har vi en verksamhet som kan innehålla arbetsmiljörisker. Självklart skall företaget och de anställda följa de lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på verksamheten. Vi är också medvetna om att vi måste bevaka arbetsmiljön, så att inga nya risker uppstår och att arbetsmiljö är mer än bara frånvaron av risker.
    
Att trivas och utvecklas i arbetet samt att arbeta på säkra arbetsplatser är viktigt för oss då det skapar trygghet i det dagliga arbetet. En öppen attityd och diskussioner med samtliga berörda är viktigt för att ge möjlighet att utvecklas i yrke.
    
I det dagliga arbetet ska varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en att följa regler, instruktioner och rutiner, samt att vara uppmärksam på eventuella risker och hot mot en god miljö.
    
Inför nyinvesteringar eller förändringar i verksamheten, ska arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda. För att så långt som möjligt förebygga negativa effekter och minimera risker.

Kungälv 2010-11-17
Bjarne Linna och Stefan Johansson

  

Vi bygger även i väglöst land.


Miljöpolicy

Ängegärde Bygg AB: s kvalitetspolicy bygger på vetskapen att okomplicerade och väl genomtänkta samarbetsformer och rutiner, mellan våra kunder, är det bästa sättet att vidmakthålla rätt kvalitet i vår verksamhet.

Det är därför Ängegärde Bygg AB: s kvalitetspolicy att genom lyhördhet för våra kunders förväntningar skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende och respekt för varandras kunnande och åsikter.

Detta innebär att Ängegärde Bygg AB skall sträva efter att:

  • I våra anbud erbjuda rätt kvalitet så att kostnaden för produktionen över hela dess livslängd blir så låg som möjligt för kunden.
  • Stödja, rådge och informera, såväl kund som leverantör, för att garantera slutproduktens kvalitet.
  • Driva våra arbetsplatser med god ordning och säkerställd arbetsmiljö.
  • Hålla utlovade färdigställandetider.
  • Överlämna en slutprodukt som är komplett och felfri.
  • Göra varje kund och projekt till en referens.

Kungälv 2010-11-17
Bjarne Linna och Stefan Johansson